september 14, 2018

Wijkraad de Bunders

De Bunders is een wijk met bijna 3.200 wooneenheden en daarmee niet alleen de grootste wijk van de voormalige gemeente Veghel, maar ook van de nieuwe gemeente Meierijstad.
Wat doet de wijkraad? De wijkraad staat met beide benen in de wijk: tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, zwerfafval, nieuwe ontwikkelingen in de wijk etcetera. Op al deze gebieden geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, aan de politie en aan andere instellingen, maar heeft daarin geen beslissingsbevoegdheid.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.wijkraaddebunders.nl/

Of volg ons via Facebook:

https://www.facebook.com/wijkraaddebunders/